134 ste Algemene ledenvergadering IJsclub

Aan alle ijs en schaatsliefhebbers

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 134 ste algemene ledenvergadering van ijsclub Voorwaarts op vrijdag 14 december 2018 in café NicoosBroer. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vergadering van 8 december 2017
3. Ingekomen stukken en of mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar P. den Braven en W. Bikker
9. Verkiezing leden commissie van bijstand. Aftredend en herkiesbaar A. Uittenbogaard, F. de Jong en A. vd Enden
10. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten
11. Bespreking winteractiviteiten
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering
15. Gratis verloting

Bent u nog geen lid dan kunt u dit ook meteen worden
Voor meer info:Secr. P. Oosterbeek 06-46050776

Related News