Dorpsberaad Noordeloos

27 oktober 2009

laatste update 3 juni 2013:

 

Enquête woonbehoefte in Noordeloos

 

 

 

Dorpsberaad Noordeloos heeft een aantal bewonersavonden georganiseerd om de woonbehoefte van de inwoners van Noordeloos te inventariseren.

 

Tijdens deze avonden en uit het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Giessenlanden blijkt onder andere dat er in Noordeloos grote behoefte bestaat aan passende senioren- en starterswoningen.

 

Het Dorpsberaad gaat nu door middel van een huis aan huis enquête nauwkeurig in kaart brengen wat de concrete woonbehoefte onder inwoners en oud-inwoners van Noordeloos is. 
De bedoeling is om op basis van de zo vastgelegde behoefte met de gemeente in overleg te gaan over het daadwerkelijk realiseren van woningbouw in Noordeloos.

Bij de enquête is een bijdrage van het Platform Noordeloos gevoegd. Het betreft een visie en plan voor woningbouw op de, al na deze zomer vrij te komen, locatie Buurtschool.

Klik hier voor enquête.
klik hier voor plan deel 1
klik hier voor plan deel 2

Om alle keuzemogelijkheden te verduidelijken is er een begrippenlijst toegevoegd. Leest u deze lijst eerst, voordat u de enquête gaat invullen. Met eventuele vragen over het invullen van de enquête of over het plan Buurtschool kunt u terecht bij de onderaan genoemde personen.

klik hier voor begrippenlijst

 

Alle Noordelose huishoudens krijgen deze week een envelop met de enquête en aanvullende informatie in de brievenbus. Het Dorpsberaad en het Platform Noordeloos hopen met dit initiatief bij te dragen aan een toekomstbestendig, leefbaar en levendig Noordeloos voor jong en oud.

 

U kunt de enquête ook printen en sturen naar:

Dorpsberaad Noordeloos, Antwoordnummer 12205, 4225 ZV  Noordeloos (geen postzegel nodig)

 

Voor vragen en/ of reacties kunt u terecht bij:

Contactpersonen Dorpsberaad:

Henk Kuil, Botersloot 69, tel. 582342

Jolanda van Dam, Noordzijde 58, tel 06-12272726

Thijs Brouwer, Botersloot 13, tel. 581260/ 06-21485273

Tho van Asperen, Veder-van Hobokenstraat 14, tel. 582468

Klazien de Groot, Botersloot 57, tel. 588245

 

Contactpersonen platform Noordeloos:

Henk Voormolen, Noordzijde 9, tel. 582399

Aco Wallaard, Laantje 12, tel. 06-53357697

Nieuwsbrief december 2012

Op vele vlakken hebben we ons ingezet, dit is niet altijd voor een ieder zichtbaar. 
In deze nieuwsbrief leest u daarom meer over een aantal activiteiten waar we ons als Dorpsberaad voor hebben ingezet of bij betrokken waren.
Als u hier klikt, vindt u onze nieuwsbrief van december 2012

 

 

 

 

Nieuwjaarsnieuws januari 2012

Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij u graag wat laten horen van het Dorpsberaad.

Ook maken wij graag van de gelegenheid gebruik om iedereen een goed en gezond 2012 toe te wensen.

We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en er zijn verschillende zaken door ons aangepakt en uitgevoerd.  We worden inmiddels betrokken bij verschillende overlegorganen binnen de gemeente en ook weten de inwoners ons te vinden als dat nodig is.  Tevens maken een aantal leden van het Dorpsberaad deel uit van het Platform Noordeloos.

Over verschillende projecten van de gemeente hebben we ons advies mogen geven,  bijvoorbeeld over de reconstructie van het straatwerk in de kern.

En goed nieuws: Binnenkort wordt de Noordelose jeugd benaderd om mee te denken over de herinrichting van de halfpipe locatie.

 

 

 

 

Op de bres voor onze voorzieningen!

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de Nieuwsbrief Voorzieningen van eerder deze maand wil de gemeente Giessenlanden fors bezuinigen. In dezelfde brief worden we als dorp uitgenodigd mee te denken over de bezuinigingen in Noordeloos en Giessenlanden.
Naar aanleiding van deze oproep heeft de Verenigingsraad Noordeloos het initiatief genomen haar leden uit te nodigen voor overleg. Op die avond is door alle aanwezige verenigingen besloten tot de oprichting van het Platform Noordeloos. Het Platform Noordeloos, bestaande uit (bestuurs)leden van de Verenigingsraad Noordeloos en leden van het Dorpsberaad Noordeloos, wil fungeren als spreekbuis namens bewoners en verenigingen van Noordeloos waar het gaat om de aangekondigde bezuinigingen door de gemeente en het effect daarvan op activiteiten en voorzieningen in ons dorp.

Het Platform Noordeloos is op dit moment erg druk met het verzamelen van zo veel mogelijk relevante informatie (o.a. van de gemeente Giessenlanden en het verenigingsleven in Noordeloos) om richting de gemeente een volwaardige en goed voorbereide gesprekspartner te kunnen zijn.

 

 

 

 

 

Presentatie Dorpsontwikkelingsplan aan de gemeenteraad

Tijdens de raadsinformatieavond van 14 oktober a.s. zal het Dorpsberaad het Dorpsontwikkelingsplan presenteren aan de gemeenteraad.
Eerder dit jaar werd het plan al aan het College van B&W aangeboden en werd er een nieuwsbrief verspreid, waarin een beknopte weergave van de inhoud is opgenomen.  De presentatie aan de Giessenlandse raad werd door omstandigheden even vooruitgeschoven en staat nu op de agenda.

Aan het Dorpsontwikkelingsplan is een uitgebreide inventarisatie voorafgegaan. Via nieuwsbrieven, een hyves-pagina, bewonersavonden, een enquête en een wedstrijd voor de jeugd heeft het Dorpsberaad inwoners zoveel mogelijk betrokken. Deze inventarisatie heeft een groot aantal suggesties opgeleverd.
Die wensen, ideeën en aanbevelingen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het plan.

Iedereen is van harte welkom om deze presentatie bij te wonen. De raadsinformatieavond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 18.30 uur. Om 19.30 uur is het Dorpsberaad aan de beurt.

De volledige versie van het Dorpsontwikkelingsplan kunt u inzien via www.giessenlanden.nl of via onderstaande link.

Klik hier

Het Dorpsberaad presentee
rt het dorpsontwikkelingsplan

Op dinsdag 6 juli heeft het Dorpsberaad haar dorpsontwikkelingsplan aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Dit plan maakt deel uit van het proefproject kerngericht werken dat in 2009 in Noordeloos is gestart.

In september geeft het Dorpsberaad nog een toelichting op het dorpsontwikkelingsplan aan de gemeenteraad van Giessenlanden.

Aan het dorpsontwikkelingsplan is een uitgebreide inventarisatie voorafgegaan. Via nieuwsbrieven, een hyves-pagina, bewonersavonden, een enquête en een wedstrijd voor de jeugd heeft het Dorpsberaad inwoners zoveel mogelijk betrokken. Deze inventarisatie heeft een groot aantal suggesties opgeleverd.

Die wensen, ideeën en aanbevelingen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het plan.

Op 8 juli is er in het dorp een nieuwsbrief verspreid, waarin een beknopte weergave van de inhoud van het dorpsontwikkelingsplan is opgenomen . De volledige versie kunt u inzien via www.giessenlanden.nl of via onderstaande link.

http://www.giessenlanden.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=381&stukid=8223

Een papieren versie kunt u aanvragen bij Jolanda van Dam (582951) of Klazien de Groot (588245).

Dorpsontwikkelingsplan

Het dorpsberaad is druk bezig om een dorpsontwikkelingsplan te schrijven, waarin de visie van Noordelozers op hun dorp wordt weergegeven. Om een beeld te krijgen van wat de bewoners willen, hebben we 2 avonden georganiseerd die beide goed bezocht zijn. Toch merkten we dat we één groep volledig misten: de jongeren! “De toekomst van het dorp” moet natuurlijk wel gehoord worden voordat er een dorpsontwikkelingsplan komt, en daarom hebben we een wedstrijd georganiseerd voor alle Noordelose jongeren van 12 tot 18. Onder het mom van “Noordeloos: hot or not?” moeten groepjes jongeren 4 foto’s maken van “hotte” dingen die moeten blijven, of er moeten komen. ..En ook 4 foto’s van dingen die volgens hen moeten veranderen, of weg moeten. Bij die foto’s schrijven ze een kort verhaaltje waarin ze hun keuzes onderbouwen. We zijn de kerkclubs en de voetbal afgeweest om jongeren te strikken, en er doen flink wat jongeren mee. Op 16 april, om 19u30, komen de groepjes naar het dorpshuis en kijken we wie de mooiste powerpointpresentatie heeft gemaakt. Het winnende groepje krijgt €100 te verdelen, dus dat is niet mis! Mochten er nog jongeren zijn die wel mee willen doen, maar die nog niet door het dorpsberaad zijn gevraagd: stuur even een mailtje naar dorpsberaad@gmail.com! In het onderstaande filmpje wordt alles nog een keer uitgelegd.

klik hier voor het filmpje

Voor de oudere jeugd, van 18 tot 30, zijn we bezig met een korte vragenlijst met gerichte vragen over het dorp. Daarmee gaan we binnenkort de deuren langs, zodat we ook te weten komen wat deze groep nou eigenlijk met Noordeloos wil.

 

 

Dorpsavond 27 januari 2010

Op 27 januari 2010 organiseerde Dorpsberaad Noordeloos voor de tweede keer een dorpsavond. Ondanks de gladheid was de opkomst goed, en praatten zo’n 60 Noordelozers over de toekomst van hun dorp. De tweede dorpsavond stond vooral in het teken van de lange termijn, want de aandachtspunten voor korte
termijn waren een half jaar eerder al aan bod gekomen.

 

Er waren drie hoofdonderwerpen gekozen, aan de hand waarvan iedereen zijn mening kon geven en ideeën kon inbrengen:

– Zorg en zorgvoorzieningen. Hoe denkt u oud te worden in Noordeloos en met wat voor voorzieningen?

– Vrije tijd/sport en voorzieningen in het dorp. Een multifunctioneel dorpshuis, en wat zou daar in moeten komen?

– Beschermd dorpsgezicht /woningbouw. Kans of een bedreiging?

 

Deze onderwerpen zijn voortgekomen uit de eerste dorpsavond, waarop de inwoners van Noordeloos aangaven dat ze daaraan het meeste belang hechtten. De onderwerpen die besproken zijn, worden door de leden van Dorpsberaad opgenomen in een dorpsontwikkelingsplan. Bent u benieuwd welke meningen en ideeën op de bovenstaande onderwerpen zijn ingebracht, ga dan naar de pagina van het dorpsberaad.

Het Dorpsberaad gaat met de inbreng aan de slag en houdt u uiteraard op de hoogte. Mocht u hierop nog aanvullingen of nieuwe ideeën hebben, dan kunt u die doorgeven via dorpsberaad.noordeloos@gmail.com

 

De nieuwsbrief van 14 januari 2010 is te vinden onder deze link:

http://94.100.122.99/845300001-845350000/845311801-845311900/845311858_8_21Im.pdf

 

 

Bekijk ons presentatiefilmpje!

http://www.youtube.com/watch?v=Hr0yXqdK-kM

 

 

Wij zijn ook op Hyves te vinden:

www.dorpsberaad.hyves.nl

 

 

 

Noordeloos “Hot or Not”

Het Dorpsberaad is druk bezig om een dorpsontwikkelingsplan te schrijven, waarin de visie van Noordelozers op hun dorp wordt weergegeven. Om een beeld te krijgen van wat de bewoners willen, zijn er 2 avonden georganiseerd die beide goed bezocht zijn.

Toch merkte het Dorpsberaad dat er één groep volledig gemist wordt: de jongeren! “De toekomst van het dorp” moet natuurlijk wel gehoord worden voordat er een dorpsontwikkelingsplan komt, en daarom is er een wedstrijd georganiseerd voor alle Noordelose jongeren van 12 tot 18. Onder het mom van “Noordeloos: hot or not?” moesten groepjes jongeren foto’s maken van “hotte” dingen die moeten blijven, of er moeten komen.
En ook foto’s van dingen die volgens hen moeten veranderen, of weg moeten. Op 16 april presenteerden 40 jongeren hun gemaakte PowerPoints en filmpjes en de resultaten waren heel opmerkelijk.

 

De Noordelose jeugd is het er over eens dat de huidige voorzieningen, zoals de 2 scholen, zwembad, winkels, verenigingen, Rabobank en bushalte moeten blijven. “Hot“ waren ook het Dorpshuis en de Smidse Berg, maar daar werden wel een flink aantal verbeterpunten bij aangegeven.

Over de verkeersveiligheid was men wat minder te spreken;”gevaarlijke oversteekpunten en bochten en slechte stukken in het wegdek moeten de nodige aandacht krijgen”, vindt de jeugd.

Het trapveldje en de halfpipe werden opmerkelijk genoeg als ‘not’ aangemerkt. Het trapveldje wordt niet goed onderhouden en het liefst zou de jeugd er een voetbalkooi voor in de plaats zien. De halfpipe aan de Kerkweg wordt niet gebruikt waar deze voor bedoeld is. Het is er vies en hij wordt door een aantal jongeren als hangplek gebruikt, andere kinderen mijden deze plek daarom juist.

Ook het uitgaan kwam in veel presentaties aan de orde. De kindervakantieweek is prima, maar er is te weinig te doen voor de wat oudere jeugd. En niet alleen 5jaarlijks een Oranjefeest, maar liefst elk jaar een soort tentfeest, staat op het verlanglijstje van de jongeren. Ook een uitgaansgelegenheid in de buurt wordt gemist: waarom niet regelmatig een discoavond in het Dorpshuis organiseren?

Het Dorpsberaad is heel blij met deze input van de jongeren en gaat nu alle punten uit de presentaties inventariseren. In het dorpsontwikkelingsplan wordt een apart hoofdstuk opgenomen
met een overzicht van deze inventarisatie. Ook zijn er punten waar direct wat mee gedaan gaat worden. Het Dorpsberaad gaat bijvoorbeeld op korte termijn in gesprek met de plaatselijke verenigingen over de mogelijkheid om discoavonden in het Dorpshuis te organiseren.

Afgelopen vrijdag was de jongerenavond van het dorpsberaad in het dorpshuis.

Op de foto staan alle deelnemers en ook Annemiek, Annemieke, Teunieke, Hanneke, Lydia en Mirte die met de prijs van €100 naar huis gingen.

klik op de foto voor een vergroting

 

Hierbij de link naar het filmpje van de winnaressen van de Hot or Not-avond.

http://www.youtube.com/watch?v=nxELjynZ5tU

 

 

 

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail