IJsclubvergadering

4 december 2009

Aan de leden,   

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 125 ste algemene ledenvergadering van ijsclub “Voorwaarts”.Deze zal gehouden worden op vrijdag 18 december 2009 in cafe het Zwarte Paard.Aanvang van de vergadering is 20.30 uur.

 

                                AGENDA

  Opening door de voorzitter

1. Notulen van de vergadering van 12 december 2008

2. Ingekomen stukken en of mededelingen

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuw lid kascommissie

7. Vaststellen contributie

8. Bestuursverkiezing.Aftredend en herkiesbaar:B.Schouten
aftredend en niet herkiesbaar J.van Dam en C.Roest

9. Verkiezing leden commissie van bijstand.Aftredend en herkiesbaar:de leden F.de Jong en A.Meerkerk.

10. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten

11. Bespreking winteractiviteiten

12. Wat verder ter tafel komt

13. Rondvraag

14. Sluiting van de vergadering

15. GRATIS VERLOTING

 HET BESTUUR

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail