Ledenvergadering IJsclub Voorwaarts

10 december 2019

Aan alle ijs en schaatsliefhebbers
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 135 ste algemene ledenvergadering van ijsclub Voorwaarts op vrijdag 13 december 2019 in café Het Zwarte Paard. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vergadering van 14 december 2018
3. Ingekomen stukken en of mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar A. van Muilwijk en J. Vink
9. Verkiezing leden commissie van bijstand. Aftredend en herkiesbaar
J. de Jong, D. de Zeeuw en G. Maasland
10. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten
11. Bespreking winteractiviteiten
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering
15. Gratis verloting

Bent u nog geen lid dan kunt u dit ook meteen worden
Voor meer info:Secr. P. Oosterbeek 06-46050776

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail