Algemene ledenvergadering IJsclub Voorwaarts 8-12

29 november 2023

Aan alle ijs en schaatsliefhebbers

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 137 ste algemene ledenvergadering van ijsclub Voorwaarts op vrijdag 8 december 2023 in café Het Zwarte Paard. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vergadering van 16 december 2022
 3. Ingekomen stukken en of mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Aftredend en herkiesbaar zijn B. van Nispen en P. Oosterbeek
 9. Verkiezing leden commissie van Aftredend en herkiesbaar zijn G. Damsteeg en B. Wallaard
 1. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten
 2. Bespreking winteractiviteiten
 3. Wat verder ter tafel komt
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van de vergadering
 6. Gratis verloting

Bent u nog geen lid dan kunt u dit ook meteen worden

Voor meer info: Secr. P. Oosterbeek 06-46050776

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail