Ledenvergadering Ijsclub Voorwaarts vrijdag 16 december

11 december 2022

Aan alle ijs en schaatsliefhebbers

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 136 ste algemene ledenvergadering van ijsclub Voorwaarts op vrijdag 16 december 2022 in café Het Zwarte Paard. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur.

Nu het weer wat kouder is geworden en het eerste ijs op de Boezem en de landijsbaan ligt begint bij ons de hoop op ijsplezier te stijgen. Dit staat misschien in schril contrast met de uitdagingen in Nederland en de rest van de Europa/wereld maar we kunnen het weer toch niet veranderen en laten we er dus maar van genieten.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vergadering van 13 december 2019
 3. Ingekomen stukken en of mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Aftredend en herkiesbaar A. van Muilwijk, J. Vink en M. Kubbe. Aftredend en niet herkiesbaar P. den Braven
 9. Verkiezing leden commissie van Aftredend en herkiesbaar
 10. de Jong, D. de Zeeuw en G. Maasland
 11. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten
 12. Bespreking winteractiviteiten
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting van de vergadering
 16. Gratis verloting

Bent u nog geen lid dan kunt u dit ook meteen worden

Voor meer info:Secr. P. Oosterbeek 06-46050776

gallery

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail