ledenvergadering IJsclub Voorwaarts

4 december 2009

Aan de leden van de IJsclub,  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 125 ste algemene ledenvergadering van ijsclub “Voorwaarts”.Deze zal gehouden worden op vrijdag 18 december 2009 in cafe het Zwarte Paard.Aanvang van de vergadering is 20.30 uur.

 

                                AGENDA

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vergadering van 12 december 2008
 3. Ingekomen stukken en of mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Vaststellen contributie
 9. Bestuursverkiezing.Aftredend en herkiesbaar:B.Schouten,
  aftredend en niet herkiesbaar J.van Dam en C.Roest
 10. Verkiezing leden commissie van bijstand.Aftredend en herkiesbaar:de leden F.de Jong en A.Meerkerk.
 11. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten
 12. Bespreking winteractiviteiten
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting van de vergadering
 16. GRATIS VERLOTING

 HET BESTUUR

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail