Uitnodiging ledenvergadering De Spettertuin 31 maart

11 maart 2022

Donderdag 31 maart vind er in het Noorderhuis de ledenvergadering plaats, deze begint om 20.00

Hieronder vind u de agenda:

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Jaarverslag 2021
4. Financieel verslag penningmeester
Verslag kascommissie
5. Voorstel bestuurswijziging:
Aftredend en niet herkiesbaar is Vincent Vulperhorst. Toetredend is Andre van der Grugten. Leden kunnen
tot aanvang vergadering alternatieve leden voordragen.
6. Personele bezetting zwembad
7. Club van 50
8. Ondersteuning gemeente bij groot onderhoud
9. Overige mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting
Wij hopen u 31 maart a.s. om 20.00 uur te zien in Het Noorderhuis!

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail