Uitnodiging ledenvergadering Ons Noordeloos 15 mei

13 mei 2024

Aan alle leden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering van Ons Noordeloos. Deze vergadering zal worden gehouden op:

Woensdag 15 mei 2024 in het Noorderhuis te Noordeloos

Aanvang 20.30 uur.

Op de agenda staan de volgende punten;

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag door de voorzitter
 5. Financieel verslag 2023 en begroting 2024 door de penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen nieuwe kascommissielid
 8. Bestuursverkiezing;
  Aftredend en herkiesbaar:

Niels van Vugt en Mariëlle de Jong

 1. Lotenverkoop
 2. Kinderactiviteiten
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Ons Noordeloos

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail