Vergadering IJsclub

7 december 2009
                                
AGENDA
Opening door de voorzitter
1. Notulen van de vergadering van 12 december 2008
2. Ingekomen stukken en of mededelingen
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Vaststellen contributie
8. Bestuursverkiezing.Aftredend en herkiesbaar:B.Schouten
aftredend en niet herkiesbaar J.van Dam en C.Roest
9. Verkiezing leden commissie van bijstand.Aftredend en herkiesbaar:de leden F.de Jong en A.Meerkerk.
10. Pauze met daarin de gebruikelijke verkoop van loten
11. Bespreking winteractiviteiten
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering
15. GRATIS VERLOTING
HET BESTUUR

Heeft u een nieuwsbericht of foto’s voor op de website? Stuur ons een mail